Sunday, January 15, 2017

"White Stone Ceremony"
Rev. Robyn Plante - January 15, 2017
Meditation
Rev. Robyn Plante - January 15, 2017

Sunday, January 8, 2017

Sunday, December 11, 2016

"Gifts of the Christ Child: Love"
Rev. Robyn Plante - December 11, 2016
Meditation
Rev. Robyn Plante - December 11, 2016

Sunday, December 4, 2016